Uluslararasi Bildiriler

Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa TıpFakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Yurt içi yayınlar ;

  1. Çetinkale O, Çokneşeli B, Altıntaş A, Erözbek A. Kasık Flabı ile eldeki doku kayıplarının onarımı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 15,13-18,1984.

  1. Şenyüz OF, Danişmend N, Söylet Y, Yeker D, Şehiraltı, Çetinkale O. Tekrarlayan evantrasyonlarda yeni bir  cerrahi yöntem:Mersilen ağ ile  kuvvetlendirilmiş  plastik tabaka ile yaranın örtülmesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 15,61-65,1984.

  1. 3. Çokneşeli B, Erözbek A, Kurul S, Tulunay S, Çetinkale O, Yıldırım İ  Karabacak A. El sırtı cilt  defektleri ve onarım yöntemleri. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 1984.

  1. Altıntaş A, Erözbek A, Çetinkale O, Bilsel N.  Kemik  lezyonlu alt ekstremite yara ve defektlerinin  tedavisinde kas-deri flaplarının yeri ve önemi. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 1984.

  1. 5. Altıntaş A, Alver O, Çokneşeli B, Çetinkale O, Kayabaşı B. Karın duvarının büyük defektlerinin  onarımı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 15,509-514,1984.

  1. Çokneşeli B Çetinkale O, Tulunay S, Erözbek A. Alt ekstremite avülsiyon yaralanmaları. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 15,258-263,1984.

  1. Altıntaş A, Çetinkale O, Tulunay S, Çokneşeli B. Keloid tedavisinde “Dermo-Jet” ile intralezyoner Triamcinolone injeksiyonu ve cerrahi kombinasyonundan alınan sonuçlar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 15,519-522,1984.

  1. Altıntaş M, Çokneşeli B, Çetinkale O. Hemangiom  tedavisinde Magnezyumun yeri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 15,519-522,1984.

  1. Çokneşeli B, Çetinkale O, Yıldırım İ. Baş parmak  distal amputasyonlarında dokunma yüzeyinin Primer Nörovasküler ada flabı ile onarımı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 15,581-583,1984.

10. Çokneşeli B, Tulunay S, Çetinkale O, Erözbek A. Elin “Total Degloving” yaralanmalarında onarım   yöntemi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 16,166-174,1985.

11. Çetinkale O, Çokneşeli B, Altıntaş A. Baş parmağın travmatik amputasyonunda yüzük parmağın primer pollisizasyonu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 16,219-223,1985.

12. Unat EK, Yücel A, Mamal M, Çokneşeli B, Çetinkale O, Akgül N. Ticarette bulunan bazı dezenfektan maddeleri  üzerine bir araştırma. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,15,93-100,1985.

13. Çetinkale O, Altıntaş A, Çokneşeli B. Keloidlerde  uyguladığımız kombine tedavi. X.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. Ankara-1985.

14. Altıntaş A, Çokneşeli B, Çetinkale O, Erözbek A. Ayak tabanının kaplanmasında duyarlı bir flap. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 18,107-114,1987.

15. Çetinkale O, Çokneşeli B, Tulunay S, Erözbek A. Maksilla kırıklarının internal tespit yöntemleriyle  tedavisi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 18,45-52,1987.

16. Çetinkale O. Mandibula Kırıkları ve Tedavileri.  Uzmanlık Tezi , İstanbul , 1987.

17. Orak F, Çetinkale O, Erözbek A. Primer fleksor tendon  tamirinden sonra erken kontrollu hareket. Yeni Symposium, 27,112-123,1989.

18. Yıldırım İ, Çetinkale O. Lipoplasti ile vücüt kontur düzeltmeleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi.20,199-205,1989.

19. Yıldırım İ, Çokneşeli B, Çetinkale O. Maksilla  kırıklarının internal süspansiyon,açık redüksiyon ve direkt tespitle tedavisinden aldığımız sonuçlar :   (klinik çalışma) Türk Otolarengoloji Arşivi,27,80-81,1989.

20. Çokneşeli B, Çetinkale O, Kuran İ. Bir “Nager Akrofasialdizostozis” olgusu. Milli  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 1989.

21. Çetinkale O, Çokneşeli B, Ulu N. Ekstensor tendon  yaralanmalarında uyguladığımız erken ve geç  tedavi. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı.  1989.

22. Özyazar M, Çetinkale O, Bağrıaçık N. İnfekte diabetik  ayaklar üzerinde bir çalışma. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi.21,41-45,1990.

23. Çetinkale O, Ayan F, Karahan S, Farahmend M, Yedidağ E, Pusane A. Fournier gangreni : 9 vaka  münasebeti ile. Karadeniz Tıp Dergisi,3(1),38-42,1990.

24. Yıldırım İ, Çetinkale O, Çokneşeli B. Mandibula kırıklarının tedavisinde açık redüksiyon  indikasyonları. Türk Otolarengoloji Arşivi,28,141-144,1990.

25. Kaygusuz A, Karahan S, Çağlıkülekçi M Çetinkale O, Altuğ T, Dağoğlu T.  Amikasin’in Pseudomonas  Aeruginosa ile immunize edilmiş sıçanlarda immun serumun bakterisid aktivitesi üzerine etkisi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,20,172-175,1990.

26. Karahan S, Kaygusuz A, Çağlıkülekçi M, Çetinkale O, Büyükdevrim S, Dağoğlu T. Pseudomonas Aeruginosa ile  immunizasyonun Gentamisin’in  bakterisid aktivitesi  üzerine etkisinin fare modelinde araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,21,161-166,1991.

27. Anğ Ö, Çetinkale O, Şenyuva C.  Termal yaralanmadan sonra bağırsakta oluşan bakteriyel translokasyonun yanık sepsisindeki rolü.  (Deneysel Çalışma) İnfeksiyon Dergisi,5(1):1-5,1991.

28. Çetinkale O, Anğ Ö, Bilgiç L, Şenyuva C, Pusane A. Yanık eskarının erken eksizyonu ve greftlemenin  barsakta oluşan Bakteriyel translokasyon üzerine  etkisinin deneysel olarak araştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 6,35-41,1992.

29. Çetinkale O, Ayan F, Şenyuva C, Çaşkurlu H, Pusane A.  Yanık ve eskar dokusunun immun fonksiyonlar,  bakterilere karşı direnç ve lökositer popülasyonda  ortaya çıkardığı değişikliklerin hayvan modelinde  araştırılması. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 23 (1), 1-8,1992.

30. Yıldırım İ, Çetinkale O, Şenyuva C, Müftüoğlu T.  Son onbeş yıllık Cerrahpaşa verilerindeki yanık  olguların retrospektif  değerlendirilmesi ve yanık  tedavisindeki ülkemiz gerçekleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 23 (1), 119-125,1992.

31. Çetinkale O, Şenyuva C, Durmaz H, Erözbek A.  Kliniğimizdeki  mikrovasküler el replantasyonu  uygulamaları ve geç fonksiyonel sonuçları. (İki olgu  bildirisi) Haseki Tıp Bülteni, 30,(3), 329-334, 1992.

32. Çizmeci O, Çetinkale O, Ermiş İ, Kesim SN.  Geniş damak yarıklarının iki katlı onarım yöntemi. KBB Postası, 1,(7), 50-52, 1992.

33. Çetinkale O, Çaşkurlu H, Ayan F, Şenyuva C, Pusane A.  Bağışıklık sisteminde yanıktan sonra oluşan baskı ile  infeksiyona  karşı direncin azalması arasındaki  ilişkinin araştırılması. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 23:369-374,1992.

34. Çetinkale O, Ayan F, Koyuncu H, Erözbek A.  Elin derin yanıklarının tedavisinde erken  “Tanjansiyel  eksizyon,  grefleme ve egsersizler”in önemi ve etkinliğinin değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 24;93-105, 1993.

35. Çetinkale O, Durmaz H, Çizmeci O, Erer M.  Distal  pediküllü Radial ön-kol flebi ile el ve bilekteki  yumuşak doku  defektlerinin onarımı. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 27,96-99,1993.

36. Çizmeci O, Çetinkale O, Arıncı A, Erer M, Çerkeş N, Ermiş , Kesim SN.  Venöz Flow-Through fleplerde pedikül  sayısı ile flep sürvisi arasındaki ilişkinin deneysel  olarak araştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası,56,(1) 30-36, 1993.

37. Çizmeci O, Çetinkale O, Arıncı A, Kesim SN.  Bilateral  cataracts after electrical burn. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 26,101-103,1993.

38. Ayan F, Farahmend M, Çetinkale O, Gazioğlu E, Ayan F,Pusane A. Travma sonrası gelişen immundepresyonun kolon anastomozu üzerine etkisinin deneysel olarak araştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 7,43-46,1993.

39. Çizmeci O, Çetinkale O, esim SN. Burun ucu  kayıplarında subkutan pediküllü nazo-labial fleple onarım. KBB Postası,2 (1)76-78, 1993.

40. Çetinkale O, Çizmeci O, Ayan F, Şenyuva C, Büyükdevrim S, Pusane A.  The restorative effect of early eschar excision and grafting on deppressed immune responce in burned mice. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1, 1-5, 1993.

41. Ayan F, Çetinkale O, Farahmend M, Ayan F, Düren M, Pusane A.  Evisceration of small intestine through anus with spontaneous  rupture of the rectosigmoid. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 24, 487-491,1993.

42. Tüzgen S, Çetinkale O, Belge A, Bayındır Ç, Kızıltan M. Periferik sinir ekspansiyonunun sinir üzerindeki etkileri (Elektrofizyolojik ve histolojik çalışma). Türk Nõroşirürji  Dergisi, 3, 49-52, 1993.

43. Çetinkale O, Ayan F, Şenyuva C, Farahmend M, Pusane A. Termal Yaralanmanın Hücresel İmmun Cevap Üzerine Etkilerinin Sıçan Modelinde invivo Yõntemlerle Araştırılması. Yeni Symposium, 32; 107-114,1994.

44. Çetinkale O, Battal N, Ayan F, Özer G, Dikici S, Karayiğit C, Altıntaş M. Yüz kemiklerinin çok parçalı yaygın kırıklarının tedavisinde yeni  gelişmeler. Ulusal Travma Dergisi, 1;(2) 212-220,1995.

45. Çetinkale O, Battal N. Alt göz kapağının tam kat geniş kayıplarında kompoze ada flebi ile üç katlı onarım. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 4;(1) 42-46, 1996.

46. Gazioğlu N, Çetinkale O, Gazioğlu E, Akar Z, Özer M, Kuday C. Orbitayı çevreleyen kemiklerin kırıklarında erken cerrahi tedavi ve multidisipliner yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi, 2;(2) 198-203,1996.

47. Taşçı İ, Apaydın B, Göksel S, Konukoğlu D, Çetinkale O, Ayan F, Sertel İ. Karaciğer iskemi ve reperfüzyon hasarında İbuprofen, Cyclosporine-A ve Streptokinazın etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 10: 76-81, 1996.

48. Şenyuva C, Yücel A, Aydın Y, Okur İ, Çetinkale O, Güzel Z. Ters akımlı radial önkol flebinin el cerrahisinde kullanımı. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 4;(3) 140-150, 1996.

49. Bilgiç L, Çetinkale O. Yanık travmasının barsakta oluşturduğu morfolojik değişikliklerin bir memeli örneğinde deneysel olarak incelenmesi. Türk Patoloji Dergisi, 12;(2) 80-85, 1996.

50. Taşçı İ, Çetinkale O, Konukoğlu D, Göksel S, Ayan F, Dikmen Y, Sertel İ. Mezenterik  iskemi-reperfüzyon hasarında siklosporin-A, Streptokinaz ve İbuprofen’in etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 11: 78-84, 1997.                                                                 

51. Ertürk S, Gazioğlu E, Konukoğlu D, İlvan Ş, Şahin A, Şenel O, Arıkan S, Çetinkale O, Yüceyar S. Sıçanlarda hemorajik şok ve reperfüzyon sonrası görülen organ hasarında Siklosporin A’nın rolü. Ulusal Travma Dergisi, 5;(1) 11-18,1999.                                                     

52. Türkaslan T, Çetinkale O, Yücel A, Aydın Y, Altındaş M. Deprem Yaralılarına plastik cerrahi açısından yapılacak tedavi prensipleri ve Marmara-99 depremi tecrübesi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 8: 99-104, 2000.                                                                 

53. Zilan A, Çetinkale O, Olgaç V. Silikon protezlerin meme tümörü oluşumuna etkisinin doğurmuş ve doğurmamış sıçan modelinde araştırılması.  Meme Hastalıkları Dergisi 2002; 9: 8-13.                                         

54. Zilan A, Çetinkale O, Kıran B, Ünlüçerçi Y, Olgaç V, Deniz G, Bekpınar S. Yanıkta nitrik oksit üretiminin desteklenmesi veya azaltılmasının iskemik hasarı azaltmadaki rolü.  TJTES 9 (3)169-175,2003

55. Şenel O., Yazar Ş., Çetinkale O., Bulan R., Konukoğlu D., Özdemir S. Elektrik yaralanması sonrası kan akışkanlığındaki değişiklikler ve serbest oksijen radikallerinin kan akışkanlığı üzerine etkileri. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2007, 15: 40-46.

56. Çetinkale O. El yanıkları: Erken ve geç tedavisi. Yanık Özel sayısı. Editörler: Güloğlu R., Çetinkale O. Türkiye klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi, 2007, 3: 100-104.

57. Çetinkale O. Yüz yanıkları: Erken ve geç tedavisi. Yanık Özel sayısı. Editörler: Güloğlu R., Çetinkale O. Türkiye klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi, 2007, 3: 105-111.

58.

Yıldırım İ,  Çetinkale O. Sayvan plastiğinde “anterior scorring” yönteminin biyomekanik incelemesi.  Türk Otolarengoloji Arşivi,24,78-83,1986.

0 views